องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

งานทั่วไป

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
account_box คณะผู้บริหาร
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
นางนิภา ไกยศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๑-๑๘๔-๙๖๗๔
นางนิภา ไกยศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๑-๑๘๔-๙๖๗๔
นายดาวเรือง มีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๘-๑๑๔-๒๓๑๑
นายดาวเรือง มีมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๘-๑๑๔-๒๓๑๑
นายขอด โมเหลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๕-๗๖๑-๕๕๐๗
นายขอด โมเหลา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๕-๗๖๑-๕๕๐๗
account_box สมาชิกสภา
นายหงษ์ทอง คำเขียว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๗-๙๕๓-๔๘๒๗
นายหงษ์ทอง คำเขียว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๗-๙๕๓-๔๘๒๗
นายบุญส่ง อินเพ็ญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญส่ง อินเพ็ญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจักรพันธ์ คะดุน
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๑-๐๕๗-๓๖๓๓
นายจักรพันธ์ คะดุน
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๑-๐๕๗-๓๖๓๓
นายหงษ์ทอง คำเขียว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
นายหงษ์ทอง คำเขียว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
นายจักรพันธ์ คะดุน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
นายจักรพันธ์ คะดุน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
นายสนั่น ภักดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
นายสนั่น ภักดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
นายบุญเลิศ สุธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
นายบุญเลิศ สุธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
นายเพียร อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
นายเพียร อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
นายสุเพียร พงษ์ขันธ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
นายสุเพียร พงษ์ขันธ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
นายนาวิน อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
นายนาวิน อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
นายศักดิ์ ไชยกา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
นายศักดิ์ ไชยกา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
นางพัชรินทร์ วงค์คำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
นางพัชรินทร์ วงค์คำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
นายนรา มาตรชัยเคน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
นายนรา มาตรชัยเคน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
นายอุดม สิงห์งอย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายอุดม สิงห์งอย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายสมัย เรือนนา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายสมัย เรือนนา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายอภิเศรษฐ์ อุบลเกิด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
นายอภิเศรษฐ์ อุบลเกิด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
นายวิเชียร โปวังสา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
นายวิเชียร โปวังสา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
นายลำดวน งามนาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
นายลำดวน งามนาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
นายนวน ต้นนาจาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
นายนวน ต้นนาจาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
นายบุญชัย ต้นกันยา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
นายบุญชัย ต้นกันยา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
นายประดิษฐ ลาดงเมย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
นายประดิษฐ ลาดงเมย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
นายทรรษา น่านโพธิ์ศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
นายทรรษา น่านโพธิ์ศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
นางศิรินภา มูลพงษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
นางศิรินภา มูลพงษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
นายพรชัย อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
นายพรชัย อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
นายนิกร บานมีทะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
นายนิกร บานมีทะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
นายระดม ทองสี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
นายระดม ทองสี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
นายแก๊ต ต้อยสิมมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
นายแก๊ต ต้อยสิมมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
นายพัชระ โมเหลา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13
นายพัชระ โมเหลา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13
นายกิตติภพ สุธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13
นายกิตติภพ สุธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13
นายบัวคี อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.14
นายบัวคี อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.14
นายบุญส่ง อินเพ็ญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.14
นายบุญส่ง อินเพ็ญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.14
นายเจริญ ดังสีสัตย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.15
นายเจริญ ดังสีสัตย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.15
นายวีระ อุ่นกลม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.15
นายวีระ อุ่นกลม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.15
นายสวยศิลป์ อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.16
นายสวยศิลป์ อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.16
นางสมคิด อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.16
นางสมคิด อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.16
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายปุณเปรียบ ทับแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : ๐๘๓-๔๕๑๙๙๙๓
นายปุณเปรียบ ทับแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : ๐๘๓-๔๕๑๙๙๙๓
นายพรชัย แสนเสิก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : ๐๘๗-๘๖๖๗๑๐๒
นายพรชัย แสนเสิก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : ๐๘๗-๘๖๖๗๑๐๒
นางสาวจิรวรรณ ด่างเกษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจิรวรรณ ด่างเกษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประสพโชค บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : ๐๖๕-๔๙๐-๑๖๐๙
นายประสพโชค บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : ๐๖๕-๔๙๐-๑๖๐๙
account_box สำนักปลัด
นายพรชัย แสนเสิก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : ๐๘๗-๘๖๖๗๑๐๒
นายพรชัย แสนเสิก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : ๐๘๗-๘๖๖๗๑๐๒
นายราชินทร์ชัย ไชยกา
นักจัดการงานทั่วไป
นายราชินทร์ชัย ไชยกา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวฤทัยชนก สร้อยดัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวฤทัยชนก สร้อยดัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาวดี ดาดง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาวดี ดาดง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววิไลวัลย์ ขันทะชา
นักวิชาการศึกษา
นางสาววิไลวัลย์ ขันทะชา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัชชา ชำนาญนฤมาณ
นิติกร
นางสาวณัชชา ชำนาญนฤมาณ
นิติกร
ส.อ.อัษฎากร โปแอ
นักทรัพยากรบุคคล
ส.อ.อัษฎากร โปแอ
นักทรัพยากรบุคคล
จ.ส.อ.ชยพล อินทริง
เจ้าพนักงานธุรการ
จ.ส.อ.ชยพล อินทริง
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุชิต คำสวัสดิ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอนุชิต คำสวัสดิ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ว่าง -
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
- ว่าง -
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นายจักณรงค์ วงษาเนาว์
นักวิชาการสาธารณสุข
นายจักณรงค์ วงษาเนาว์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางจันทนา หมอกมีชัย
ครู
นางจันทนา หมอกมีชัย
ครู
นางหวานใจ วะยะลุน
ครู
นางหวานใจ วะยะลุน
ครู
นางสาวสิริวรรณ เพ็งคำ
ครู
นางสาวสิริวรรณ เพ็งคำ
ครู
นางน้ำใจ วงศ์รำพันธ์
ครู
นางน้ำใจ วงศ์รำพันธ์
ครู
นางวัชรินทร์ อินทริง
ครู
นางวัชรินทร์ อินทริง
ครู
นางชัดชิยา ไกรเลิศ
ครู
นางชัดชิยา ไกรเลิศ
ครู
นางสาลิณี กงภูเวทย์
ครู
นางสาลิณี กงภูเวทย์
ครู
นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์
ครู
นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์
ครู
นางนิ่มนวล สุทา
ครู
นางนิ่มนวล สุทา
ครู
นายยุทธนา ต้อยสิมมา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธนา ต้อยสิมมา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวประวินนา อุผา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวประวินนา อุผา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญเลิศ ดาดง
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบุญเลิศ ดาดง
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายชาตรี อุผา
พนักงานขับรถ
นายชาตรี อุผา
พนักงานขับรถ
ว่าที่ ร.ต.วงศกรณ์ กวนฮางฮอง
ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
ว่าที่ ร.ต.วงศกรณ์ กวนฮางฮอง
ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
นายศักดิ์ชาย จำปาซ้อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(รถน้ำ)
นายศักดิ์ชาย จำปาซ้อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(รถน้ำ)
นายคำตา ปัดชาดี
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายคำตา ปัดชาดี
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายธานวัฒน์ จำปาซ้อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(รถขยะ)
นายธานวัฒน์ จำปาซ้อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(รถขยะ)
นายวสันต์ คำเขียว
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายวสันต์ คำเขียว
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายเทียนชัย อินทะศรี
พนักงานขับรถ
นายเทียนชัย อินทะศรี
พนักงานขับรถ
นางพิทักษ์ อุผา
ผู้ดูแลเด็ก
นางพิทักษ์ อุผา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชญาภรณ์ ไชยกา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชญาภรณ์ ไชยกา
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรีวิไล ใจอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรีวิไล ใจอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกสร มะละกา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกสร มะละกา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจริยา ทองศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจริยา ทองศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางเจษฎาภรณ์ เรื่องลือ
ผช.หัวหน้าศูนย์
นางเจษฎาภรณ์ เรื่องลือ
ผช.หัวหน้าศูนย์
นางสาวธัญญารัตน์ ส่องแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธัญญารัตน์ ส่องแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิจธิลา นาคช้างแดง
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิจธิลา นาคช้างแดง
ผู้ดูแลเด็ก
นายศรายุทธ อุ่นกลม
คนงานทั่วไป
นายศรายุทธ อุ่นกลม
คนงานทั่วไป
นางสาวนิภาพร เพ็งคำ
คนงานทั่วไป
นางสาวนิภาพร เพ็งคำ
คนงานทั่วไป
นายประวัติ คะดุน
คนงานประจำรถขยะ
นายประวัติ คะดุน
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญยัง คะดุน
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญยัง คะดุน
คนงานประจำรถขยะ
นายวีณา แสนวันดี
พนักงานดับเพลิง
นายวีณา แสนวันดี
พนักงานดับเพลิง
นายจิระศักดิ์ อินทริง
ภารโรง
นายจิระศักดิ์ อินทริง
ภารโรง
account_box กองคลัง
นางสาวจิรวรรณ ด่างเกษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0893473096
นางสาวจิรวรรณ ด่างเกษี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0893473096
นางดวงชีวัน ราชชมภู
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางดวงชีวัน ราชชมภู
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายปฏิญญา สายขุนทด
นักวิชาการพัสดุ
นายปฏิญญา สายขุนทด
นักวิชาการพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุนีรัตน์ ไชยตา
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวสุนีรัตน์ ไชยตา
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวปัทมา อุดานนท์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0917353344
นางสาวปัทมา อุดานนท์
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0917353344
นางสาวพรนภา อินทริง
ผช.เจ้าหน้าที่ธุการ
นางสาวพรนภา อินทริง
ผช.เจ้าหน้าที่ธุการ
นางสาวสุภาภรณ์ คำชนะ
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสุภาภรณ์ คำชนะ
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : -
-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร : -
account_box กองช่าง
นายประสพโชค บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : ๐๖๕-๔๙๐-๑๖๐๙
นายประสพโชค บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : ๐๖๕-๔๙๐-๑๖๐๙
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
นายรัฐพล มะละกา
นายช่างโยธา
นายรัฐพล มะละกา
นายช่างโยธา
นายชายชล ฐกรกุลวัฒน์
นายช่างไฟฟ้า
นายชายชล ฐกรกุลวัฒน์
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวปริศนา คะลีล้วน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปริศนา คะลีล้วน
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสมชาย คะดุน
ผช.ช่างโยธา
นายสมชาย คะดุน
ผช.ช่างโยธา
นายวรวิทย์ ติภู
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายวรวิทย์ ติภู
ผช.ช่างไฟฟ้า
นางสาวอุทัยวรรณ ไชยกา
คนงานทั่วไป
นางสาวอุทัยวรรณ ไชยกา
คนงานทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวธวัลยา ธิปกะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางสาวธวัลยา ธิปกะ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บริการข้อมูล