messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว info สินค้า OTOP

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
info การดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง
ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ขอประชาสัมพันธ์ กรอบภารกิจหลัก 5 ด้าน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ดังนี้ 1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน (Crime Control & Prevention) ด้วยการยับยั้งหรือชะลอสถานการณ์มิให้เกิดความขัดแย้ง ข้อพิพาท หรือการกระทำผิดทางอาญาโดยการเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เช่น ระเบียบ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น 2. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ) แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปและติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบเป็นระยะ 3. การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท (Conflict Management) ตามหลักยุติธรรมเชิงสมานฉันท์หรือหลักสันติวัฒนธรรม 4. การเยียวยาเสริมพลัง แก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน (Community & Empowerment) ด้วยการให้ความเข้าใจกำลังใจช่วยเหลือสนับสนุนให้เหยื่ออาชญากรรมและชุมชนนั้นมีความรู้สึกที่ดีและใช้ชีวิตเป็นปกติต่อไปรวมทั้งการให้ความรู้หรือคำแนะนำในการยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่เกี่ยวข้อง 5. การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน (Reintegration) เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนสังคมได้เป็นปกติและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป โดยศูนย์ยุติธรรมจังหวัดนครพนม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง จะปฏิบัติงานร่วมกันโดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน หรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมอาชญากรรม จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระทำผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการฟื้นฟู พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานนิติการ โทร.๐๔๒-๕๓๐-๗๐๓ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง