messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว info สินค้า OTOP

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
info ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้องมี 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕