messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว info สินค้า OTOP

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รายการ (งานสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและตรวจสุขภาพผู้สุงอายุ จำนวน ๑ ป้าย (งานสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนรีตสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดในเขตตำบลบ้านเอื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยกินปลา บ้านนาดี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยแดง บ้านนาดี หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดคัพ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดคัพ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมปรับเกลี่ยสนามตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดคัพ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดคัพ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดคัพ ประจำปี ๒๕๖๗ (เสื้อกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปี ๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อของสัมมนาคุณในการดูงานโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กฉ ๓๘๘๐ นพ (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตรพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการจัดดอกไม้ในกิจกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (ดอกไม้พลาสติก,โอเอซิสจัดดอกไม้ั,แจกัน) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดดอกไม้ในกิจกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ป้าย (งานสังคมสงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนถ่อน หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดคัพ ประจำปี ๒๕๖๗ (เสื้อกีฬา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดดอกไม้ในกิจกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ (งานเคหะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลการจัดตั้งธนาคารขยะ จำนวน ๑ ป้าย (งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยแดง บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดดอกไม้ในกิจกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดดอกไม้ในกิจกรรมทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้าเล่มตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปี ๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ เวที และจัดซุ้มพร้อมทำความสะอาด ตามโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริหารจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จำนวน ๓๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟูกไดคัด โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล แผ่นพับ โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จำนวน ๑ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๖ รายการ (งานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม(นม) เดือนมีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๖๗ สำหรับนักเรียน ๑,๐๗๐ คน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อโต๊ะ ขนาด ๖๐x๑๘๐ เมตร จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต้นท์ผ้าใบ ) จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อผ้าเต้นท์ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
1 - 50 (ทั้งหมด 1349 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27