ชื่อเรื่อง: คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.
ชื่อไฟล์: uprNBGhSat10129.jpg