ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเซียงเซา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง