ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่น วัสดุที่ใช้ในงานเลือกตั้ง ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง