ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอื่น วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง