ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง