ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโนนสูง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง