ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้าง ปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ บ้านเอื้อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง