ชื่อเรื่อง : จ้าง่ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๗-๕๘-๐๐๐๑ (อาคารที่ทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง