ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง