ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง