ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร(พันธุ์ปลา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง