ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรม ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง