ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๕๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง