ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๒๐๖ ถัง งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง