ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำตรายางสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง