ชื่อเรื่อง : ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง ศพด. ๕ แห่ง ๆละ ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง