ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถยนต์ปรับอากาศ ๒ ชั้น VIP ๔๕ ที่นั่ง) ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง