องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง

หมายเลขโทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านเอื้อง
info หมายเลขโทรศัพท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านเอื้อง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
17 มกราคม 2565
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมว ในวันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 2
12 มกราคม 2565
insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 47/2565 เรื่อง การปิดสถานที่ และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 7
12 มกราคม 2565
photo ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน โดย : admin เปิดอ่าน : 8
11 มกราคม 2565
photo มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 7
7 มกราคม 2565
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
4 มกราคม 2565
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ครั้งแรก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 77
29 ธันวาคม 2564
insert_drive_file กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ครั้งแรก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 239
27 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครพนม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 227
22 ธันวาคม 2564
photo ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๓๒ จังหวัด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 199
22 ธันวาคม 2564
photo ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๒๔ จังหวัด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 198
30 พฤศจิกายน 2564
photo การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนและหลังเลือกตั้ง 7 วัน 21-27 พย.64 และ 29 พย.- 5 ธค.64 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 207
19 พฤศจิกายน 2564
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 213
11 พฤศจิกายน 2564
photo แผนปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. (ฉบับแก้ไข) จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 180
8 พฤศจิกายน 2564
ที่ 2920/2564 สัง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย มาตราการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 159
8 พฤศจิกายน 2564
ที่ 2921/2564 สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 insert_drive_file คำสั่งจังหวัดนครพนม เรื่อง ให้บุคคลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมมารายงานตัว และมาตราการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครพนม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 157
3 พฤศจิกายน 2564
photo แบบฟอร์มขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 142
18 ตุลาคม 2564
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 179
18 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 166
9 ตุลาคม 2564
photo คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 296
6 ตุลาคม 2564
photo ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 177
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายพจนารถ พิมสาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
นายพจนารถ พิมสาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บริการข้อมูล
งบประมาณประจำปี อบต.บ้านเอื้อง
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งบประมาณประจำปี อบต.บ้านเอื้อง
folder ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี