องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

งานทั่วไป

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
7 กันยายน 2564
photo ประชาสัมพันธ์การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย : admin เปิดอ่าน : 8
27 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเอื้อง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
20 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
17 สิงหาคม 2564
photo มาตรการการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครพนม โดย : admin เปิดอ่าน : 7
16 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
16 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประกาศให้ประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ฮ.ค.๑๔๔๒) อนุญาตเฉพาะผู้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
12 กรกฎาคม 2564
photo ประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์ซื้อผ้ามัดหมี่ของกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ อบต.บ้านเอื้อง | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
12 กรกฎาคม 2564
photo ประชาสมพันธ์สินค้าประจำพื้นที่ ไพหญ้าแฝก | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
29 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
29 มิถุนายน 2564
insert_drive_file เผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
10 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์หมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 10
9 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของ พ.ร.บ.กักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.๒๔๙๗ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
4 มิถุนายน 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
31 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
31 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ตำหน่งงานว่างในจังหวัดเดือน พฤษภาคม 2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
31 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file เชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 21
25 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
18 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีสงคราม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 36
18 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
11 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บริการข้อมูล