องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
1 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 7
29 มิถุนายน 2565
photo ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 โดย : admin เปิดอ่าน : 9
15 มิถุนายน 2565
photo ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 26
1 มิถุนายน 2565
photo การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 37
1 มิถุนายน 2565
photo ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
30 พฤษภาคม 2565
photo ประชาสัมพันธ์มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
25 พฤษภาคม 2565
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่อง กำหนดเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ที่มีลักษณะพิเศษ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
19 พฤษภาคม 2565
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 27
12 เมษายน 2565
photo ให้ปฏิบัติงานภายในที่พักตามมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 25
1 เมษายน 2565
photo คำสั่งให้ปฏิบัติงานภายในที่พักตามมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
23 มีนาคม 2565
insert_drive_file แจ้งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 35
22 มีนาคม 2565
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง เรื่องกำหนดอัตราเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
16 มีนาคม 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 36
1 มีนาคม 2565
photo ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 37
23 กุมภาพันธ์ 2565
photo ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 44
22 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตราการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
22 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file มาตรการแนวทางปฏิบัติในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม poll โดย : admin เปิดอ่าน : 40
21 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 41) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
21 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....และร่างประมวลกฎมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
17 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 32
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5