messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ info สินค้า OTOP info ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_box สำนักปลัด
นายหลวง ปิตาละเต
หัวหน้าสำนักปลัด
นายราชินทร์ชัย ไชยกา
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวฤทัยชนก สร้อยดัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุภาวดี ดาดง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาววิไลวัลย์ ขันทะชา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณัชชา ชำนาญนฤมาณ
นิติกร
ส.อ.อัษฎากร โปแอ
นักทรัพยากรบุคคล
นายจักณรงค์ วงษาเนาว์
นักวิชาการสาธารณสุข
ส.อ.อุดมพร อินทร์แพง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
น.ส.อุสาห์ สมรฤทธิ์
จพง.ประชาสัมพันธ์
จ.ส.อ.ชยพล อินทริง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวไพทรัฐ ศรีนา
จพง.พัฒนาชุมชน
นางจันทนา หมอกมีชัย
ครู
นางหวานใจ วะยะลุน
ครู
นางสาวสิริวรรณ เพ็งคำ
ครู
นางน้ำใจ วงศ์รำพันธ์
ครู
นางวัชรินทร์ อินทริง
ครู
นางเสาลิณี กงภูเวทย์
ครู
นางเพ็ญประภา ศรีหาวงษ์
ครู
นางนิ่มนวล สุทา
ครู
นายยุทธนา ต้อยสิมมา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวประวินนา อุผา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญเลิศ ดาดง
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายชาตรี อุผา
พนักงานขับรถ
ว่าที่ ร.ต.วงศกรณ์ กวนฮางฮอง
ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน
นายธานวัฒน์ จำปาซ้อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(รถขยะ)
นายวสันต์ คำเขียว
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายเทียนชัย อินทะศรี
พนักงานขับรถ
นางพิทักษ์ อุผา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชญาภรณ์ ไชยกา
ผู้ดูแลเด็ก
นางศรีวิไล ใจอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเกสร มะละกา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจริยา ทองศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางเจษฎาภรณ์ เรื่องลือ
ผช.หัวหน้าศูนย์
นางสาวธัญญารัตน์ ส่องแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางนิจธิลา นาคช้างแดง
ผู้ดูแลเด็ก
นายศรายุทธ อุ่นกลม
คนงานทั่วไป
นางสาวนิภาพร เพ็งคำ
คนงานทั่วไป
นายประวัติ คะดุน
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญยัง คะดุน
คนงานประจำรถขยะ
นายวีณา แสนวันดี
พนักงานดับเพลิง