องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ spa สถานที่ท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
account_box สมาชิกสภา
นายเพียร วงค์คำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
นายนิกร บานมีทะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
นายนาวิน อินทริง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
นายสุรศักดิ์ จำปาซ้อน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑
นายสนั่น ภักดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๒
นายไสว จันทะภู
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๓
นายนาวิน อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๔
นายเพียร วงค์คำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๕
นายหนูเกณฑ์ สิงห์งอย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๖
นายธวัชชัย มีมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๗
นายนวน ต้นนาจาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๘
นายบุญชัย ต้นกันยา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๙
นายแดน มีมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๐
นายนิกร บานมีทะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๑
นายระดม ทองสี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๒
นายพัชระ โมเหลา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๓
นางสาวประไพ คล้ายคลึง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๔
นายอภิเศรษฐ์ อุบลเกิด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๕
นายสวยศิลป์ อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง ม.๑๖