องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเอื้อง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

งานทั่วไป

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
account_box สมาชิกสภา
นายหงษ์ทอง คำเขียว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๗-๙๕๓-๔๘๒๗
นายหงษ์ทอง คำเขียว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๗-๙๕๓-๔๘๒๗
นายบุญส่ง อินเพ็ญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบุญส่ง อินเพ็ญ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายจักรพันธ์ คะดุน
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๑-๐๕๗-๓๖๓๓
นายจักรพันธ์ คะดุน
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๘๑-๐๕๗-๓๖๓๓
นายหงษ์ทอง คำเขียว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
นายหงษ์ทอง คำเขียว
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
นายจักรพันธ์ คะดุน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
นายจักรพันธ์ คะดุน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.1
นายสนั่น ภักดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
นายสนั่น ภักดี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
นายบุญเลิศ สุธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
นายบุญเลิศ สุธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.2
นายเพียร อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
นายเพียร อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
นายสุเพียร พงษ์ขันธ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
นายสุเพียร พงษ์ขันธ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.3
นายนาวิน อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
นายนาวิน อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
นายศักดิ์ ไชยกา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
นายศักดิ์ ไชยกา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.4
นางพัชรินทร์ วงค์คำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
นางพัชรินทร์ วงค์คำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
นายนรา มาตรชัยเคน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
นายนรา มาตรชัยเคน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.5
นายอุดม สิงห์งอย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายอุดม สิงห์งอย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายสมัย เรือนนา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายสมัย เรือนนา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.6
นายอภิเศรษฐ์ อุบลเกิด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
นายอภิเศรษฐ์ อุบลเกิด
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
นายวิเชียร โปวังสา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
นายวิเชียร โปวังสา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.7
นายลำดวน งามนาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
นายลำดวน งามนาศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
นายนวน ต้นนาจาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
นายนวน ต้นนาจาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.8
นายบุญชัย ต้นกันยา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
นายบุญชัย ต้นกันยา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
นายประดิษฐ ลาดงเมย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
นายประดิษฐ ลาดงเมย
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.9
นายทรรษา น่านโพธิ์ศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
นายทรรษา น่านโพธิ์ศรี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
นางศิรินภา มูลพงษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
นางศิรินภา มูลพงษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.10
นายพรชัย อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
นายพรชัย อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
นายนิกร บานมีทะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
นายนิกร บานมีทะ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.11
นายระดม ทองสี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
นายระดม ทองสี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
นายแก๊ต ต้อยสิมมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
นายแก๊ต ต้อยสิมมา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.12
นายพัชระ โมเหลา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13
นายพัชระ โมเหลา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13
นายกิตติภพ สุธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13
นายกิตติภพ สุธรรม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.13
นายบัวคี อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.14
นายบัวคี อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.14
นายบุญส่ง อินเพ็ญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.14
นายบุญส่ง อินเพ็ญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.14
นายเจริญ ดังสีสัตย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.15
นายเจริญ ดังสีสัตย์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.15
นายวีระ อุ่นกลม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.15
นายวีระ อุ่นกลม
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.15
นายสวยศิลป์ อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.16
นายสวยศิลป์ อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.16
นางสมคิด อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.16
นางสมคิด อินทริง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ม.16
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
นายเสกสรรค์ อุผา
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านเอื้อง
โทร : ๐๙๕-๑๙๑-๙๙๙๗
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
บริการข้อมูล